Opgavens art

Det er klienten, der stiller opgaven.
Vi vurderer, hvordan denne skal løses.

Som hovedregel vil klienten i forbindelse med et anerkendelsesbrev modtage en indledende beskrivelse af opgaven, som den opfattes af os.

Klienten vil endvidere løbende blive orienteret om de videre tiltag samt udviklingen i sagsforløbet.

Honorar

Kvalitet koster penge, og vi bestræber os på at sikre et rimeligt forhold mellem den værdi, vor rådgivning medvirker til at skabe for klienten, og de samlede udgifter til vor bistand.

Med udgangspunkt i den enkelte opgaves omfang og karakter fastsættes honoraret endvidere på baggrund af det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden samt det endeligt opnåede resultat.

Fakturering

Der faktureres normalt månedsvis for den bistand, der er ydet i den forløbne måned.
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato.
Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Acontoomkostninger

Som udgangspunkt skal der ske forudbetaling af udlæg og andre omkostninger.
Forudbetalinger indsættes på kontorets klientkonto.

Klientmidler

Alle klientmidler, der betroes os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten (i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler).

Fortrolighed og insiderregler

Alle oplysninger meddelt af klienter eller modtaget om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter behandles fortroligt. Alle medarbejdere i Advokatfirmaet Hector|Stokkendal er pålagt tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.

Ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaet Hector|Stokkendal er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige og rådgiveransvar er dog begrænset til maksimalt 5 millioner pr. opgave. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder drifttab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra sagens afslutning.
Originaldokumenter opbevares ikke, idet disse tilbageleveres til klienten i forbindelse med sagens afslutning.