Opgavens art

Det er klienten, der stiller opgaven.
Vi vurderer, hvordan denne skal løses.

Som hovedregel vil klienten i forbindelse med et anerkendelsesbrev modtage en indledende beskrivelse af opgaven, som den opfattes af os.

Klienten vil endvidere løbende blive orienteret om de videre tiltag samt udviklingen i sagsforløbet.

Honorar

Kvalitet koster penge, og vi bestræber os på at sikre et rimeligt forhold mellem den værdi, vor rådgivning medvirker til at skabe for klienten, og de samlede udgifter til vor bistand.

Med udgangspunkt i den enkelte opgaves omfang og karakter fastsættes honoraret endvidere på baggrund af det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet, det anvendte tidsforbrug, graden af specialistviden samt det endeligt opnåede resultat.

Fakturering

Der faktureres normalt månedsvis for den bistand, der er ydet i den forløbne måned.
Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato.
Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Acontoomkostninger

Som udgangspunkt skal der ske forudbetaling af udlæg og andre omkostninger.
Forudbetalinger indsættes på kontorets klientkonto.

Klientmidler

Alle klientmidler, der betroes os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten (i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler).

Fortrolighed og insiderregler

Alle oplysninger meddelt af klienter eller modtaget om klienter eller andre i forbindelse med arbejdet for klienter behandles fortroligt. Alle medarbejdere i Advokatfirmaet Hector|Stokkendal er pålagt tavshedspligt og har underskrevet erklæring herom.

Ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaet Hector|Stokkendal er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige og rådgiveransvar er dog begrænset til maksimalt 5 millioner pr. opgave. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder drifttab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Datasikkerhed

Uanset om vi hvorledes vi behandler dine personoplysninger, vil vi altid behandle dine disse sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

Advokatfirmaet Hector, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup – E-mail: info@HPS-LAW.DK

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Advokatfirmaet Hectors behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i fem år regnet fra sagens afslutning.
Originaldokumenter opbevares ikke, idet disse tilbageleveres til klienten i forbindelse med sagens afslutning.