Ofte reagerer en virksomheds ledelse for sent på økonomiske faresignaler hos virksomheden eller dennes medkontrahent. En virksomheds ledelse bør kontinuerligt være agtpågivende og træffe nødvendige forholdsregler og dispositioner for imødegåelse af en økonimisk krise.

Vi anbefaler virksomhedsejere og -ledelse at kontakte os på et tidligt stadie af en forestående krise for en vurdering af muligheden for at komme velbeholden igennem krisen, og i videst muligt omfang imødegå ansvar for ledelse og virksomhedens ejere i forhold til kreditorer, herunder offentlige myndigheder.

Rådgivning om insolvensretlige problemstillinger er ikke alene til fordel for økonomisk trængte virksomheder, men tillige for erhvervsklienter, der har økonomiske mellemværender, herunder løbende kontraktforhold med en lukningstruet virksomhed.

Vores firma repræsentere klienter og kreditorer, herunder som kurator, i landets retskredse. En mangeårig erfaring med krisestyring af virksomheder er kendetegnende for vores firma, hvor juristerne er uddannet i advokatfirmaer knyttet til Sø- og Handelsretten skifteafdelings faste kuratorer.

Vi fungerer som sparringspartnere både før, under og efter en økonomiske krise, og anticipering af kriser i en virksomhed før de opstår er sat i fokus i vores arbejdsprocesser med klienten.

Vores firma har erfaring med håndtering af kriseramte virksomheders medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder hvilke psykologiske faktorer, der har indflydelse på beslutningsprocessen for ledelsen og den enkelte person involveret.

Rekontruktion- og insolvensafdelingen beskæftiger sig med kreditorrepræsentation, rekonstruktion, akkord, konkurs samt rådgivning og sparring af enhver art af relevans for en virksomheds økonomiske situation.

Særligt rådgiver vi pengeinstitutter vedrørende nødlidende kreditengagementer, herunder med undersøgelse af muligheden for rekonstruktion, indgivelse af konkursbegæring og/eller valg af kurator.

Vi bistår endvidere med rådgivning i forbindelse med virksomheders rekonstruktionsbehandling, herunder udpegning af rekonstruktør og tillidsmand.

Rekonstruktion- og insolvensafdelingen beskæftiger sig tillige med alle juridiske problemstillinger, der opstår inden for insolvensrettens område, så som procedure i forbindelse med omstødelsessager, virksomhedsoverdragelse, IT- og entrepriseretlige problemstillinger, ansættelsesretlige spørgsmål, herunder vedrørende løn- og feriepengeforpligtelser, persondataloven m.v.